iškrapštyti

iškrapštyti
iškrapštýti tr. 1. K išvalyti krapštant, išrakinėti: Iškrapštýk pypkę J. Grigas iškrapštė pypkę, pastuksėjo ja į stalo kampą ir užsikišo už juostos V.Krėv. | refl. tr.: Akis išsikrãpštęs pamatė tris blizgančius arklius Jrk132. ^ Išsikrapštyk akis, tadom žiūrėk (sakoma tada, kai kas ko nepamato, apsirinka) Jnšk. 2. krapštant išimti, iškabinti iš vidaus į viršų: Tęvąjį galą riešuto atpjovusiu, kanduolą iškrapštė M.Valanč. Išgeria kraują, iškrapšto iš galvos smegenis ir pameta Blv. Iškrapštýk kiaušinį iš pečkos Srv. Jau kad įleidė šaknį, tai sunku beiškrapštyti J.Jabl. | Neiškrapštýk (neišbadyk) tu man akių su šakaliu Švnč. Aš tau ir akis iškrapštysiu M.Valanč. | prk.: Ką mažystėje motina ar mokytojai įdės į jų širdis, to per visą jau amžių nebeiškrapštys . ^ Višta besikrapštydama vis ką nors iškrapšto PPr55. | refl. tr., intr.: Rakštis pati išsikrapštis LTR(Kp). Dėl to išsikrapštė jiem (linams) spaliukai Bsg. | Paduok adatą – reik rakštis išsikrapštýt Pc. Be kuliamojos, kol rankom išsikrapštýsiu grūdagalius iš šiaudų – daug čėso praeis Prng. 3. paieškojus, pasirausus išimti, išieškoti: Jis iškrapštė iš kišenės skarmalą ir nusitrynė veidą . Šimas iš Maslausko kišenės visus pinigus iškrapštė ir parėjo namo BsPII299. | Iškrapštė kišenes ir vietoj aukso ir sidabro rado puodų šukeles BsPII208. | prk.: Murmėjo Sadukevičius, pykdamas, kad pati iškrapštė (atėmė) iš jo auksinius A.Vien. Matei pats, kad žmonelė pačius paskutinius pinigus iškrapštė (atidavė) I.Simon. Neduok šitam činšei, paskui nebeiškrapštýsi (nebeatsiimsi, nebeatgausi) Ds. | Jis žino, kaip iš menko nieko pinigo iškrapštyti . | refl. tr.: Išsikrãpštė pinigus iš mazginio Lp. Patašys išsikrapšto iš kišeniaus storą piniginę . 4. išraginti, išvaryti: Negali jos iškrapštyti iš namų Ėr. Kai įsikraustys, tai paskui neiškrapštýsi Alk. Iškrapštyk visus vaikus iš kambario Pžrl. Vos ne vos beiškrãpštėme tą nenaudėlį iš savo namų Tl. Nemislyk, vaikeli, čia poniavotis, atsiras, kas tave da iškrãpštąs Vvr. Jie nebepajėgė priešų iš savo žemės iškrapštyti . Nebegal iškrapštyt kai utėlės iš kailinių NžR. Kad žemaičiai neiškrapštytų, [gudai] išmūrijo sau ant kalno aukštą bokštą M.Valanč. Aš jį (velnią) visą vasarą negalėjau iš po to akmens iškrapštytie BsPIV80. 5. refl. išsirengti: Lig išsiruoš, lig išsikrapštỹs iš namų, tai jau pietūs Š. Led ant pietų išsikrapštė šieno pjaut Ėr. Kolei išsikrapštys, tai možna du rozai suvaikščiot Skdt. Vos ne vos išsikrapštė mergaitės iš klėties Žem. 6. refl. sunkiai išeiti, išvykti kur: Greičiau man išsikrapštyti iš šitų namų! . Susigėdęs išsikrapštė laukan Dr. Galiausiai išsikrapštė į Tilžę . Viktoras išsikrapštė iš namų į miestą . 7. prikelti: Paskubomis mane iškrapštė iš kieto miego . | refl.: Karšinčius vieną popietį išsikrapštė iš savo guolio ir išklibeno kieman P.Cvir. Išsikrãpštė iš savo lovos Kt. 8. refl. sunkiai, vargingai išlįsti, išlipti, išsikapstyti: Įvažiavo tokian miškan, niekaip negalia išsikrapštýti Kp. Baimė žiūrėt, kokie ten keliai: vos vos išsikrãpštėme Ll. Žmogus iš purvyno negali išsikrapštyti . | prk.: Išsikrapštė iš skolų Jnš. Išsikrãpštė žmogelis iš vargo Vvr. Iš vienos bėdos išsikrapščiaũ, į kitą įpuoliau Grž. Atsargus neprapuls, iš kiekvienos bėdos išsikrapštys KrvP(Ut). Šį kartą jau turėjo pralošti, bet išsikrãpštė Jnš. Šiuom tuom išsikrapščiau [iš ligos] OG266. Bet neišsikrapštė (mirė) Bsg. Šių laikų sąlygomis, visuotinės kapitalizmo krizės laikotarpiu, Anglijos ir Prancūzijos ekonomika nepajėgia išsikrapštyti iš liūno (sov.) . 9. sunkiai ką nors padaryti: Vieną žuoganą jau iškrapščiau (išpjoviau) Rod. | Vaikas vos ne vos liaudį (pradžios mokyklą) iškrapštė (baigė) Žlp. | refl. tr.: Šitą žemelę galiu da ir aš pats išsikrapštýt (išsidirbti) Vžns.
◊ iš galvõs iškrapštýti prisiversti užmiršti: Antukas savo Lizos niekaip negali iš galvos iškrapštyti .
\ krapštyti; apkrapštyti; atkrapštyti; dasikrapštyti; įkrapštyti; iškrapštyti; nukrapštyti; pakrapštyti; parkrapštyti; perkrapštyti; prakrapštyti; prikrapštyti; sukrapštyti; užkrapštyti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • iškrapštyti — iškrapštýti vksm. Senẽlis iškrãpštė pýpkę, pastuksėjo jà į stãlo kam̃pą ir užsiki̇̀šo už júostos …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • padeginti — padẽginti vksm. Ant liepsnõs padẽginta ãdata mėgi̇̀nome iškrapštýti érkę …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • įburbinti — įbùrbinti vksm. Sunkù iškrapštýti kókį laivẽlį iš úosto gilumõs, juõlab įbúrbinti jį̃ atgaliõs …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • apkrapštyti — tr. K 1. apkasinėti, apžarstyti: Apkrapštyk bulves su pelenais ugniavietė[je] J. Reikia bulvės aparti, pavirš apkrapštyti rš. 2. truputį paviršium krapštyti, kasti: Apkrãpštė darželį lopetos galu ir nori, kad žolynas augtų Ds. 3. refl.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atkrapštyti — tr. 1. K, Š pravalyti krapštant: Priėdusi [kiaulė] ten pat išsimiegojo, potam atkrapštė akis, atsikėlė ir pradėjo knisti ąžuolo šaknis Blv. 2. atknibinėti, atnarplioti: Kol jis atkrapštys užrištas duris! Lp. | refl. tr.: Kliučius, nieko nesakęs,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • dasikrapštyti — ×dasikrapštyti (hibr.) sunkiai prieiti prie ko, pasiekti: Kol iki namo dasikrapščiau, vos galo negavau rš. Kol ans lig to dasikrãpštė, nemažai vargo padėjo Vvr. Pavargėlis su savo kumelėms dasikrapštė lig miesto BM363. krapštyti; apkrapštyti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išgrandyti — 1 išgrandyti tr. iš vidaus išskusti, iškrapštyti: Prisvilo varinis, nė išgrandyti nebgal Vvr. Paimk kaišeną, išgrandyk geldą Rs. Išgrandyk tvartus, mėšlą vežant J. Aslą išgrandė, smiltimis išbarstė LzP. Pravalakas šonus išgrando arkliui kruvinai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • iškaburkštyti — tr. išvaryti, išginti, iškrapštyti: Iškabur̃kštijau kates iš po klėties Sb. Gyventi lengviai įsileidau, ale pasku vos beiškabur̃kštijau Vvr. Vištas iš gryčios iškabur̃kštyk Rm. Vargiai iškabur̃kštijom šuniuką iš gryčios, katę iš pečeliaus Kp. Kad …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • iškanabinti — iškanãbinti tr. iškrapštyti, išgalabyti: Vaikai iškanãbino visus kregždžiukus iš pastogės Paį. kanabinti; iškanabinti; užkanabinti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • iškanavolinti — ×iškanavõlinti tr. 1. iškrapštyti, išvaryti: Vyrai lapę iš olos iškanavolino Lš. 2. iškasti, išversti: Daug ravų iškanavolino Lp. Kam dar tu tokią duobę iškanavõlinai, mes nei bulbių tiek neturėsim Mrk. kanavolinti; iškanavolinti …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”